Welkom bij SWV Rivierenland

Hartelijk welkom op de website van Samenwerkingsverband Rivierenland. 

Het Samenwerkingsverband Rivierenland is een netwerkorganisatie voor de VO-en VSO-scholen die vallen onder de gemeenten Tiel, Culemborg, Neder-Betuwe, Geldermalsen, Neerijnen en Buren. 

Kernachtig omschreven staat het SWV Rivierenland voor de volgende missie:
Hulp zo tijdig mogelijk
In een zo licht mogelijke vorm
Zo dicht mogelijk bij de leerling
Op de meest adequate wijze en
Door de de meest aangewezen persoon of instelling.

Ons samenwerkingsverband is een open en slagvaardig samenwerkingsverband en wij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zetten expertise en deskundigheid in en werken aan de versterking en verdieping daarvan. Hiermee bieden wij alle leerlingen uit de regio die ons toevertrouwd zijn, perspectief op volledige ontplooiing van hun talenten.

Ondersteuningsplan Passend Onderwijs van Samenwerkingsverband Rivierenland 2022-2026

Kernthema's SWV
Samenvattend formuleren wij voor SWV Rivierenland de volgende kernthema's:

 • verbinden van scholen op basis van wederzijds vertrouwen;
 • wij zijn niet top-down, maar gaan voor een breed draagvlak en ruime betrokkenheid;
 • versterking van de basisondersteuning van de scholen;
 • wij willen graag investeren in de professionaliteit van onze medewerkers;
 • wij streven naar een brede ondersteuning voor alle leerlingen en wijzen een specialisatie van de scholen vooralsnog af;
 • intensieve samenwerking met vso en gerichte inzet van expertise;
 • ieder kind een passende onderwijsplaats en waar mogelijk thuisnabij;
 • alle leerlingen naar school en geen thuiszitters;
 • doorlopende leer- en ondersteuningslijnen van primair naar het voortgezet onderwijs;
 • samenwerken met besturen en scholen cluster 1 en 2;
 • samenwerking met partners als gemeenten en instellingen voor jeugdhulp.

Kortom: het samenwerkingsverband verbindt, ondersteunt, stimuleert, helpt en faciliteert.