SWV Rivierenland werkt nauw samen met het samenwerkingsverband van het primair onderwijs (SWV BePO) om de overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor zijn overstapafspraken gemaakt waarin staat vermeld op welke wijze de betrokken scholen zorg dragen voor een soepele overgang voor de leerling van het PO naar het VO. Deze overstapafspraken kunt u hier raadplegen: POVO afspraken 2023-2024.

Ook wordt jaarlijks een kalender opgesteld voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs waarin afspraken en bijeenkomsten zijn vermeld: POVO kalender 2023-2024.

Aanbod en ondersteuning VO

In deze tabel vindt u het overzicht van het aanbod van de VO-scholen in het eerste leerjaar en de ondersteuning die geboden wordt op de scholen:  Overzicht aanbod VO-scholen brugklas 2023-2024.

Elke school organiseert een informatiedag waarin uitleg wordt gegeven over de school en waarin u ook uw vragen kunt stellen. Dit overzicht bevat de links naar de websites met de informatiedagen van onze VO-scholen: Informatiedagen VO-scholen

Om een duidelijk beeld te geven van welke leerlingprofielen passen bij de verschillende leerwegen binnen het voortgezet onderwijs is een overzicht gemaakt met kenmerken per leerweg. Dit document kunt u hier raadplegen: Informatie leerlingprofielen en leerwegen.

Naast deze informatie wordt geadviseerd de website devogids.nl te raadplegen. Deze website bevat een uitgebreid overzicht aan informatie over middelbare scholen en open dagen voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders. Daarnaast geeft deze organisatie elk jaar een VO gids uit:De VO-gids

Actualiteiten

Kansrijke doorstroom na de brugklas

Door alle coronabeperkingen is er een groter risico dat groep 8-leerlingen de afgelopen jaren niet op een passende plek in het vo terecht zijn gekomen. Voor vo-scholen is het daarom extra belangrijk te monitoren of dit inderdaad bij bepaalde leerlingen het geval is, en beleid te ontwikkelen dat het hen makkelijk maakt alsnog door te stromen naar een passende schoolsoort. Het ministerie van OCW, de VO-raad en SLO hebben in een handreiking gebundeld hoe scholen hier uitvoering aan kunnen geven.De handreiking bevat (wetenschappelijke) inzichten, tips en praktijkvoorbeelden. Hij is ontwikkeld voor mentoren, brugklascoördinatoren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Handreiking schooladvisering

Deze handreiking is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te onder- steunen bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in groep 8. Ook kan het onderwijsprofessionals helpen bij het maken of bijstellen van een plan voor de schooladviesprocedure. De handreiking is gebaseerd op huidige inzichten uit de wetenschap en praktijk.