IBP-beleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleidsstuk van het Samenwerkingsverband Rivierenland is hier te vinden.


Privacyreglement

Binnen het Samenwerkingsverband Rivierenland gaan wij zorgvuldig om met de privacy van de bij ons aangemelde leerlingen. Dit is vastgelegd in het Privacyreglement van het Samenwerkingsverband Rivierenland.

In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor ons samenwerkingsverband de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. Het gaat hierbij om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens. Daarnaast gaat het ook om bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid* van leerlingen. De meeste gegevens ontvangen wij van de school die een leerling aanmeldt in het kader van een verzoek om extra ondersteuning. In gesprekken met ouders, leerling en eventuele andere betrokken ontvangen wij ook informatie betreffende de gezondheid van een leerling, welke wij vastleggen om te kunnen komen tot een onderbouwd advies betreffende extra ondersteuning of de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. Dit systeem is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot direct betrokken medewerkers van ons samenwerkingsverband.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, zullen we vooraf bespreken met de leerling en/of diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers om welke gegevens het gaat en wat het doel is van de informatie uitwisseling. Slechts in enkele gevallen zullen we hiervan afwijken, namelijk wanneer we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken, bijvoorbeeld aan de leerplichtambtenaar.

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten betreffende het inzien van het dossier kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het Samenwerkingsverband Rivierenland heeft ervoor gekozen een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen: 

Marco Verleun - AVG Onderwijs Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier het privacyreglement van het Samenwerkingsverband Rivierenland.

* met gegevens over de gezondheid worden alle gegevens bedoeld die betrekking hebben tot de geestelijke of lichamelijke gezondheid. Ook gegevens over IQ en sociaal-emotioneel functioneren behoren hiertoe.

Gebruik foto's en videobeelden

Alle aan het Samenwerkingsverband Rivierenland gekoppelde diensten hebben als standpunt dat ze in principe geen foto's en/of videomateriaal van leerlingen maken of gebruiken. Met duidelijk ingekaderde doelstellingen kan hiervan afgeweken worden, bijv. het maken van beeldmateriaal ten behoeve van trainingsdoeleinden. Indien het uw zoon/dochter betreft zal er vanuit het samenwerkingsverband op voorhand schriftelijk toestemming gevraagd worden, waarbij de doelstelling en de reikwijdte van het gebruik en het maken van video- en beeldmateriaal duidelijk omschreven wordt.