Hartelijk welkom op de website van Samenwerkingsverband Rivierenland
Kernachtig omschreven staat het SWV Rivierenland voor de volgende missie:

 • Hulp zo tijdig mogelijk
 • In een zo licht mogelijke vorm
 • Zo dicht mogelijk bij de leerling
 • Op de meest adequate wijze en
 • Door de de meest aangewezen persoon of instelling.

Het bovenstaande leidt tot de volgende visie van het SWV Rivierenland:

Wij zijn een open en slagvaardig samenwerkingsverband. Wij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zetten expertise en deskundigheid in en werken aan de versterking en verdieping daarvan. Hiermee bieden wij alle leerlingen uit de regio die ons toevertrouwd zijn, perspectief op volledige ontplooiing van hun talenten.
Ondersteuningsplan Passend Onderwijs van Samenwerkingsverband Rivierenland

Wij stellen vast dat er in de afgelopen jaar veel bereikt is ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen. Op alle scholen is een ondersteuningsstructuur ontwikkeld en worden leerlingen op een adequate wijze ondersteund. Met ongeveer 90% van de jongeren gaat het gelukkig goed en zijprofiteren van het onderwijs. Zorgen zijn er over een groep van ongeveer 10% van de jongeren, waarbij de ondersteuningsvragen complex en omvangrijk zijn. Voor deze leerlingen is de inzet van extra ondersteuning en expertise gewenst om te zorgen voor een passende plaats in het onderwijs. In dit ondersteuningsplan informeren wij u over de werkwijze om dat te realiseren.(Bestuur Samenwerkingsverband Rivierenland, januari 2014).

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Rivierenland
Bijstelling Ondersteuningsplan Rivierenland
Oplegger bijstelling ondersteuningsplan Rivierenland

Presentatie SWV Rivierenland.
Kernthema's SWV
Samenvattend formuleren wij voor SWV Rivierenland de volgende kernthema's:

 • verbinden van scholen op basis van wederzijds vertrouwen;
 • wij zijn niet top-down, maar gaan voor een breed draagvlak en ruime betrokkenheid;
 • versterking van de basisondersteuning van de scholen;
 • wij willen graag investeren in de professionaliteit van onze medewerkers;
 • wij streven naar een brede ondersteuning voor alle leerlingen en wijzen een specialisatie van de scholen vooralsnog af;
 • intensieve samenwerking met vso en gerichte inzet van expertise;
 • ieder kind een passende onderwijsplaats en waar mogelijk thuisnabij;
 • alle leerlingen naar school en geen thuiszitters;
 • doorlopende leer- en ondersteuningslijnen van primair naar het voortgezet onderwijs;
 • samenwerken met besturen en scholen cluster 1 en 2;
 • samenwerking met partners als gemeenten en instellingen voor jeugdhulp.


Kortom: het samenwerkingsverband verbindt, ondersteunt, stimuleert, helpt en faciliteert.