De bestaande structuren binnen het samenwerkingsverband zijn helder en duidelijk. Samen met de scholen en leerplichtambtenaren is er door het samenwerkingsverband een thuiszittersprotocol opgesteld waarbij de taken en verantwoordelijkheden voor elke partij staan omschreven. Ook verzamelt het samenwerkingsverband bij de drie maandelijkse opvraag van de onderwijsinspectie gericht gegevens over verzuim en thuiszitten, hierbij worden ook de leerlingen gemeld die geoorloofd thuiszitten door een lichamelijke en/of psychische ziekte. Op basis hiervan wordt een analyse gemaakt om beleid en interventies te kunnen vaststellen.

Het protocol kent de volgende doelstellingen:

1. Terugbrengen van het aantal thuiszittende leerlingen in de regio Rivierenland;
2. Verkorten van de periode van thuiszitten;
3. Versnellen van de plaatsing in een passende onderwijsplek en/of toeleiding naar zorg;
4. Signaleren van de belangrijkste oorzaken van thuiszitten en knelpunten bij plaatsing;

Werkwijze

Het contact tussen de zorgcoördinatoren van de scholen en de coördinator thuiszitter van SWV Rivierenland is intensief. Zo kunnen de scholen de coördinator thuiszitter preventief inschakelen als ze zorgen hebben over een leerling of als een leerling dreigt thuis komen te zitten. Deze coördinator gaat samen met de school de leerling in kaart brengen. De coördinator thuiszitters gaat bij de school na of de leerplichtambtenaar is betrokken, het inschakelen van een GGD-arts gewenst is en of het wijkteam en/of hulpverlening is betrokken. De school doet dit altijd in samenspraak met ouders en leerling. Ook is het voor de school mogelijk om de leerling in te brengen in het multidisciplinair team van het samenwerkingsverband waar naast de docenten van het OPDC, orthopedagoog en (kinder)psycholoog ook de coördinator thuiszitter deel van uit maakt.

Samen met de school en andere betrokkenen wordt via maatwerk en passend onderwijs interventies voor de leerling opgesteld. Indien nodig wordt er gezocht naar creatieve oplossingen als dit beter past bij de leerling. Als hierbij een groot overleg gewenst is om alle partijen op een lijn te krijgen, kan de coördinator thuiszitter hierbij aansluiten of indien gewenst dit overleg initiëren. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van elkaars expertise ten gunste van de leerling. Het is hierbij belangrijk om met elkaar af te spreken wie de regie heeft en wie de andere betrokkenen op de hoogte houdt. Indien gewenst kan de coördinator thuiszitter de tijdelijke regie op zich nemen. Bij dit alles is het contact met de leerling en de ouders het belangrijkste.

Absoluut verzuimers

Er is regelmatig contact met de leerplichtambtenaren om de leerlingen zonder inschrijving op een school, de absoluut verzuimers, in kaart te brengen. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van het MDO van het samenwerkingsverband maar ook van de actietafel van regio Rivierenland.

Thuiszitters op het OPDC

Als er door de gezamenlijke partijen wordt besloten dat de leerling 'schoolrijp' gemaakt moet worden, kan dit via een traject op de school van herkomst, maar ook via een traject op het OPDC.

Traject thuiszitters OPDC

Vanuit het MDO (docenten, orthopedagoog en (kinder)psycholoog) wordt als eerste de problematiek in kaart gebracht. Er volgt een analyse waarbij de leerling, ouders en andere partijen worden betrokken. De voorkeur gaat ernaar uit om een huisbezoek of meerdere huisbezoeken af te leggen om met de leerling en ouders in gesprek te gaan en zo te investeren in de relatie en vertrouwen te winnen. Samenwerking met alle partijen staat voorop, waarbij hulpverlening erg belangrijk is en vaak de eerste prioriteit heeft. Ook kan het OPDC ouders ondersteunen, eventueel in samenwerking met de hulpverlening.

De bereikbaarheid van het OPDC is laagdrempeling. Middels een werkmobiel kunnen ouders, leerling en hulpverlening het OPDC goed bereiken. Soms vraagt hulpverlening aan het OPDC om tijdelijk de regie over te nemen omdat wij in de gelegenheid zijn dagelijks te observeren. Het OPDC kan meedenken en adviseren door grote overleggen met alle partijen te organiseren. Er wordt een programma op maat aangeboden met een opbouwrooster voor de leerling met veel persoonlijke aandacht. Het doel is altijd in samenwerking met ouders, school, hulpverlening, de thuiszittende leerling op school te krijgen met het perspectief op overgang en/of diploma. Door gezamenlijke doelen te stellen wordt de kans op succes vergroot.

Tijdens het verblijf op het OPDC wordt er gezocht naar een passend vervolgtraject. Wanneer terugkeer naar de school van herkomst niet mogelijk is, gaan wij ons oriënteren op V()SO-scholen samen met ouders en hulpverlening om voor de leerling een passende omgeving te vinden. Indien nodig kan de docent de eerste weken mee naar de nieuwe school om de leerling te helpen met de gewenningsperiode in zijn of haar nieuwe omgeving.

 

Brief thuiszitterspact

In Nederland streven wij ernaar dat alle kinderen en jongeren onderwijs volgen. In 2016 is het Thuiszitterspact gesloten, waarin de ambitie is opgenomen dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Met deze brief informeren wij u over de resultaten van het afgelopen schooljaar en de visie voor de komende jaren. De komende periode zal in aanloop naar de afloop van het Thuiszitterspact door alle partijen hard moeten worden gewerkt om een passend vervolg te vinden dat recht doet aan ieder thuiszittend kind.

 

Heeft u een thuiszittende leerling of maakt u zich zorgen over uw thuiszittende kind? Dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van uw school of met Anita Voerman van het Samenwerkingsverband Rivierenland: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..