Er zijn leerlingen die gebaat zijn bij het speciaalvoortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband vindt het van belang dat elk kind zich ontwikkelt en tot leren komt. Het vso leidt sommige leerlingen op tot vervolgonderwijs. Voor anderen is deze setting eindonderwijs. Voor een groep leerlingen is een plaatsing op een vso-school de beste optie. Het swv heeft inmiddels alle niveaus vso binnen de regio: van zeermoeilijk lerend tot vwo.

Als basis- of vo-scholen vragen om een plaatsing op een vso-school, beoordeelt de toelaatbaarheidscommissie die aanvraag. Zij geven de scholen een advies over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring  vso.

De toelaatbaarheidscommissie VSO

De toelaatbaarheidscommissie bestaat uit twee leden afkomstig uit het vo en vso onder eenonafhankelijk voorzitter. Wanneer er bij een leerling sprake is van een medische indicatie ofoorzaak kan de commissie advies inwinnen van een arts.

De leden van deze commissie beschikken over:

  1. Bredeexpertisewat betreft de beoordeling van deondersteuningsbehoeften;
  2. Overzichtvande ondersteuningsprofielen van de scholen;
  3. Overzichtvande beschikbare arrangementen;
  4. Kennisvande regionale kaart;
  5. Kennisvanhet aanbod van instellingen voor 

Voor leerlingen die door een (lichamelijke) beperking meer nodig hebben dan de basisondersteuning vanuit het vso kan er een hogere bekostiging aangevraagd worden. Er bestaan 3 categorieën: laag, midden en hoog. De beoordeling van een aanvraag voor een midden en hogebekostiging wordt gedaan door de bij de commissie betrokken GGD jeugdarts.

De adviezen van de toelaatbaarheidscommissie worden met de directeur van hetsamenwerkingsverband besproken en er volgt een definitief besluit. Dit besluit wordt gedeeld metde school waar de leerling staat ingeschreven en met de ouders.