Soms is het voor een leerling tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen op een reguliere school, ook niet met extra ondersteuning geboden binnen de eigen school. Voor deze leerlingen kan worden gekozen voor het volgen van een tijdelijk traject in het OPDC (OrthoPedagogisch Didactisch Centrum).

Binnen het OPDC kan optimaal ingespeeld worden op de individuele begeleidingsbehoefte van de jongere. De verblijfsduur in het OPDC is maximaal 3 maanden. Het doel is om de leerlingen zoveel en zo snel mogelijk weer terug te laten keren, in principe naar de eigen school, maar soms ook naar een andere VO-school, het MBO of het VSO. Na afloop van het verblijf op het OPDC kan de jongere nog een periode begeleid worden vanuit het OPDC om de slagingskans van de plaatsing te optimaliseren en school te ondersteunen bij de begeleiding van de jongere.

Het OPDC speelt binnen het samenwerkingsverband een belangrijke rol bij:

 • Het ondersteunen van de scholen door de tijdelijke opvang van jongeren die binnen de school moeizaam functioneren.
 • Het verduidelijken van de ondersteuningsbehoefte en het geven van handelingsadviezen aan de leerling, de ouders en de school.
 • Het voorkomen van voortijdige schooluitval door jongeren tijdelijk op te vangen en weer een onderwijsperspectief te bieden.
 • Het beperken van de instroom in het VSO van jongeren.
 • Het voorkomen dan wel beëindigen van thuiszittersproblematiek van jongeren.

 

Aanmelding van de leerling

De zorgcoördinator van de VO-school bespreekt met de extern coördinator van het OPDC de leerling bij opvallend gedrag in een vroeg stadium. Een leerling kan aangemeld worden voor plaatsing, maar er is ook de mogelijkheid om advies te vragen over de leerling in het multidisciplinair team. Ook is het mogelijk om een leerling aan te melden voor een screenend onderzoek. Aanmelding kan verricht worden via het portaal van LDOS, onder het kopje OPDC. Voor de aanmelding is een actueel OPP benodigd.

Bespreking in het multidisciplinair team
Als deze zaken in het bezit zijn dan wordt de leerling besproken in het multidisciplinair overleg. De volgende disciplines zijn hierbij aanwezig: de coördinatoren, regulier docent, VSO-docent en een psycholoog/orthopedagoog. Het is mogelijk om bij de vergadering aanwezig te zijn om de leerling toe te lichten of telefonisch benaderd te worden tijdens deze vergadering. Het multidisciplinair team komt met een advies, dit kan zijn dat de leerling geplaatst gaat worden in de klas van het OPDC. De mentor is na plaatsing de contactpersoon. Hij/zij verzorgt de benodigde studiewijzers en is verantwoordelijk voor het leveren van de toetsen/overhoringen etc.

Oriënterend gesprek OPDC
Indien het multidisciplinair overleg een meerwaarde ziet in plaatsing van de leerling op het OPDC,  wordt er een oriënterend gesprek gepland. Dit oriënterend gesprek vindt plaats bij het samenwerkingsverband in Geldermalsen met een medewerker van het OPDC, de leerling en de ouders/verzorgers. Er wordt een toezegging van ouder(s) en/of verzorger(s) verwacht om medewerking te verlenen voor inzage van dossiers bij scholen en/of externe hulpverlening en indien nodig voor het afnemen van testen voor psychologisch onderzoek. Elke plaatsing start met een proefperiode van vier weken.

Beginperiode (vier weken)
In de periode wordt de leerling sociaal-emotioneel en didactisch geobserveerd. Er wordt vastgesteld of er psychologische onderzoeken/testen moeten worden afgenomen. Na vier weken is het verdere traject voor de leerling, school en het OPDC duidelijk. Deze periode wordt afgesloten met een beginevaluatie. Wanneer echter uit het gedrag van de leerling blijkt dat het OPDC toch niet de juiste omgeving voor hem of haar blijkt te zijn, is deze genoodzaakt de leerling terug te plaatsen op de school van inschrijving of gaat deze samen met de school van herkomst zoeken naar de beste plek voor de leerling om zijn/haar onderwijscarrière te vervolgen.

Tussenperiode (vier weken)
In de periode is er ruimte voor individuele groei van de leerlingen. Eventueel worden er in deze periode nog testen afgenomen. De leerling krijgt tools mee om terug te keren naar de school van herkomst. Het traject voor terugplaatsing wordt ingezet. Het OPDC evalueert samen met de school over de vormgeving. Met de school wordt een handelingsplan opgesteld. Deze periode wordt afgesloten met een tussenevaluatie.

Eindperiode (vier weken)
In deze periode is er meer ruimte voor de groepsgroei van de leerlingen. Wat betekent het gedrag van de individuele leerlingen in een groep? Door middel van spiegelen willen we het zelf-reflecterend vermogen van de leerlingen vergroten om hen beter bewust te maken van het eigen handelen. Er wordt verder gewerkt met de school aan het traject van terugplaatsing. Per leerling wordt bekeken in welke mate ze na acht weken gefaseerd terugstromen naar de school van herkomst. In deze periode kan er een presentatie worden gehouden door de medewerkers van het OPDC aan de lesgevende docenten van de leerling. Deze periode wordt afgesloten met de eindevaluatie.

Nazorg
Na deze periode houdt de leerling recht op nazorg gedurende drie maanden. Dit kan zijn door een dag in de week terug te komen in het OPDC of door gesprekken met een medewerker van het OPDC op de school van inschrijving.

Evaluaties
Elke periode wordt afgesloten met een evaluatie. Deze vindt plaats bij het OPDC in Geldermalsen. Hierbij zijn de zorgcoördinator/mentor/teamleider, ouders/verzorger, medewerker van het OPDC en eventuele externe hulpverlening aanwezig.


Extra informatie voor de mentor na plaatsing van de leerling.
Via de aanmelding van de zorgcoördinator is uw mentorleerling bij ons geplaatst. Dit betekent dat de leerling geobserveerd gaat worden, dat er diagnostische gesprekken plaats gaan vinden en onderzoeken worden afgenomen en er ART aangeboden wordt om de nodige hulpvragen aan de oppervlakte te krijgen. De leerling volgt daarbij twaalf weken bij ons onderwijs. Het is voor de leerling een grote stap om uit zijn vertrouwde omgeving gehaald te worden en op het OPDC geplaatst te worden. De mentor is hierbij een belangrijke schakel om contact te houden met de school van herkomst. Het zou erg fijn zijn als de mentor een bezoek kan brengen. Dit wordt door de leerlingen en de collega’s erg gewaardeerd! Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een paar belangrijke zaken op een rij gezet. Als mentor van de geplaatste leerling bent u medeverantwoordelijk voor de voortgang van zijn/haar onderwijsproces.

Taken van de mentor:
1. De mentor is het aanspreekpunt en contactpersoon voor de leerling die is geplaatst.
2. De mentor is verantwoordelijk voor het verzamelen en aanleveren van toetsen, opdrachten en overhoringen (bij voorkeur digitaal naar schoolwerk@swvrivierenland).
3. De mentor draagt zorg voor de aanlevering van de recente studiewijzers en meldt veranderingen zo spoedig mogelijk.
4. Het team van het OPDC maakt een toetsplanning voor de leerlingen. Het is mogelijk dat de toetsen later geleverd worden naar de school van inschrijving, namelijk door:
onderzoek en/of testafname en/of behandeling van de jeugdige en het profiel van de jeugdige. Dit kan betekenen dat het kind even niet toe is aan schoolse taken, wat kan wijzen op kenmerken van faalangst, herbeleving van een trauma en ander wel of niet gediagnosticeerde angsten.
5. De mentor en/of de zorgcoördinator is gesprekspartner tijdens de evaluatiegesprekken bij de afsluiting van elke periode.
6. De gemaakte toetsen worden gescand en per mail naar de mentor verstuurd. Deze is verantwoordelijk om dit weer te verspreiden onder de vakdocenten.

Bij terugplaatsing draagt de mentor zorg voor het inlichten van het docententeam. Tijdens de docentenvergadering zal een medewerker van het OPDC, samen met u, het handelingsplan mondeling toelichten.

Team OPDC

Angelica Garcia Asensio is de directeur van het Samenwerkingsverband Rivierenland en het OPDC. Het team bestaat verder uit drie docenten en drie gedragsdeskundigen.  De drie docenten zijn Hendri van Dooijeweert, Lydia van de Giessen en Anita Voerman. Lydia is naast docent, de intern coördinator van het OPDC en heeft de kennis en ervaringsdeskundigheid om de leerlingen te begeleiden. Anita is naast docent, de extern coördinator van het OPDC. Zij is het aanspreekpunt van het OPDC onderhoudt de contacten met de toeleverende scholen. Marita van Loon, Ria Gerrits en Jasmijn Kampstra zijn als gedragsdeskundigen aan het OPDC verbonden. Het hele team (behalve Jasmijn Kampstra) is bovendien bevoegd om de ART-lessen te mogen geven. 

OPDC-procedure in het kort

De VO-school (zorgcoördinator):

 • Bespreekt met de extern coördinator van het OPDC de leerling bij opvallend gedrag in een vroeg stadium.
 • Zorgt voor een actueel OPP.
 • Evalueert met de extern coördinator van het OPDC de ingezette interventies en de noodzaak van extra ondersteuning op het OPDC.
 • Bespreekt met ouders en leerling de aanvraag voor plaatsing op het OPDC en houdt hen op de hoogte van de vervolgstappen.
 • Formuleert de ondersteuningsvragen en motivatie voor plaatsing in het OPDC in overleg met het interne zorgteam en staat open voor een eventuele observatie door het OPDC.
 • Doet aanmelding in L-DOS bij het OPDC.

 

 • De extern coördinator van het OPDC bespreekt de aanmelding in het multidisciplinair overleg van het OPDC.
 • Het multidisciplinair overleg van het OPDC beoordeelt de aanmelding en adviseert over de plaatsing en/of andere interventies.
 • De extern coördinator van het OPDC geeft een terugkoppeling aan de zorgcoördinator van de VO-school.
 • Bij positief plaatsingsadvies nodigt het OPDC de leerling en ouders uit voor een oriënterend gesprek.
 • De leerling wordt tijdelijk (eventueel in deeltijd) geplaatst in het OPDC (zo kort als mogelijk en in principe maximaal 3 maanden)
 • De leerling heeft een proefperiode van vier weken.
 • De VO-school moet bij de leerlingenadministratie vermelden dat de leerling tijdelijk een andere school bezoekt. Het brinnummer van het OPDC is 31LF.
 • De VO-school zorgt voor lesmateriaal, toetsen, studiewijzers etc. en blijft verantwoordelijk voor het onderwijsproces van de leerling.
 • Het OPDC nodigt ouders, leerling, VO-school en andere betrokkenen uit voor de drie evaluaties.
 • Het OPDC geeft handelingsadviezen aan de VO-school en biedt nazorg. De leerling gaat terug naar school van herkomst (zo niet, dan zorgt de VO-school in samenwerking met het OPDC voor een andere passende plek).

 

Schoolgids 2022-2023