Overgang van voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs

In de regio Rivierenland wordt al jaren nauw samengewerkt tussen het vo, mbo en leerplichtambtenaren en RMC van de vijf gemeenten voor die jongeren die de overstap maken van het vmbo naar het mbo. Voor de meeste jongeren verloopt deze overstap soepel, maar een aantal heeft ondersteuning nodig. De scholen kunnen hiervoor terecht bij het Samenwerkingsverband Rivierenland, maar ook bij het Team RMC voor de voortijdige schoolverlaters. Het Team RMC werkt in een keten met partners uit het onderwijs, de zorg en de arbeidsmarkt en vormt hierbinnen de verbindende factor. De inzet verschuift meer en meer van curatief naar preventief. Naast deze reguliere taak voert ons RMC ook verschillende projecten uit in het kader van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) 2016-2020. Eén van deze programma's is het ondersteuningscentrum van SWV Rivierenland, waarin de jongeren opgevangen worden o.a. ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten.

Voor het volledige programma van VSV verwijzen we u naar de volgende website: https://www.regiorivierenland.nl/wat-is-contractgestuurde-dienstverlening/wat-doet-regio-rivierenland-op-het-gebied-van-voortijdig-schoolverlaten-rmc.