LWOO/PRO

Aanvragen LWOO en PrO schooljaar 2021-2020

Algemeen:

  • Ook dit schooljaar is het weer mogelijk de aanvragen voor LWOO-PrO voor de onder-instroom voor het schooljaar 2021-2020 te verrichten via LDOS.
  • De status van de aanmeldingen zijn te volgen via LDOS.
  • De Commissie LWOO-PrO heeft 6 weken de tijd om de aanvragen voor LWOO en PrO te beoordelen.
  • Bij complexe casussen heeft de Commissie LWOO-PrO overleg met de toelaatbaarheidscommissie.
  • Indien u overweegt een aanvraag te doen ná 1 september 2021, neemt u dan telefonisch contact op met de Commissie LWOO-PrO. Dit in verband met het kunnen garanderen van een aanwijzing c.q. toelaatbaarheidsverklaring vóór de teldatum op 1 oktober 2020.
  • Er kan bezwaar gemaakt worden tegen het besluit van de Commissie LWOO-PrO bij de landelijke geschillencommissie.

Tijdlijn:

Nr.

Datum

Wie

Wat

1.

Vanaf 1 feb ’21

VO

Aanvraag LWOO-PrO voor schooljaar 2020-2021 is mogelijk via LDOS.

2.

5 mrt ‘21

PO/SO

- Schooldirecteur zorgt ervoor dat de informatie van de groep 8-leerlingen klaar staat voor de geautomatiseerde overdracht in LDOS naar het voortgezet onderwijs.

- Status van de geautomatiseerde overdracht van de informatie van alle leerlingen staat op definitief

3.

1 t/m 5 mrt ‘21

Ouder(s)

Reguliere aanmeldingsweek VO

Ouders leveren aan:

-          Volledig ingevuld aanmeldingsformulier;

-          Relevante test/onderzoeksresultaten.

 

1 t/m 9 mei ‘21

 

Meivakantie

4.

14 juni ‘21

VO

Wanneer er vóór 15 juni 2020 een aanvraag is ingediend in LDOS, geeft de Commissie LWOO-PrO de garantie de aanwijzing LWOO of de toelaatbaarheidsverklaring PrO vóór de zomervakantie afgegeven te hebben.

 

17 juli t/m 29 aug ‘21

 

Zomervakantie

5.

1 sep ‘21

VO

Wanneer er vóór 1 september 2021 een aanvraag is ingediend in LDOS, geeft de Commissie LWOO-PrO de garantie de aanwijzing LWOO of de toelaatbaarheidsverklaring PrO vóór de teldatum 1 oktober 2021 afgegeven te hebben. Bij uitzonderingen neem contact op met de commissie.

6.

1 okt ‘21

VO

Teldatum voor leerlingen LWOO-PrO schooljaar 2021-2022

 

Aanmeldingen LWOO/PrO en Bijzondere Regeling

De aanmeldingen voor een aanwijzing voor LWOO en een toelaatbaarheidsverklaring voor PrO kunnen door de scholen voor VMBO en PrO van het Samenwerkingsverband Rivierenland gedaan worden via onderstaande link. Indien u een omzetting wenst te doen van LWOO naar PrO ofwel van VSO naar PrO, kunt u gebruik maken van de aanvraag voor een Bijzondere Regeling via LDOS.

http://www.ldos.nl

 

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2021–2022

Via onderstaande link kunt u de regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO inzien. Op deze lijst is te controleren of een toets, test of vragenlijst voldoet aan de eisen en wat de juiste versie is.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-34171.html

Gezien deze lijst elk jaar aan verandering onderhevig is zijn hieronder enkele aandachtspunten benoemd ten opzichte van voorgaande jaren:

  • De Drempeltest voor het criterium intelligentie is dit jaar voor het laats toegestaan.
  • De SAQI, SVL en TPVO Docenten vragenlijst staan vanaf dit jaar niet meer op de lijst voor het criterium sociaal-emotionele problematiek.
  • De toetsen TPVO-BL, TPVO-SP en TPVO-IR versie 2003 voor leerachterstanden zijn vanaf dit jaar niet meer geldig. De internetversie van deze toetsen uit 2007 zijn dit jaar voor het laatst toegestaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het reglement LWOO/PrO van SWV Rivierenland.